55555 กรรมการ 2 ใน 3 มีสิทธิลงมติปลด ???? เป้าล็อคไว้แล้วคือใคร????

55555 กรรมการ 2 ใน 3 มีสิทธิลงมติปลด ???? เป้าล็อคไว้แล้วคือใคร????

https://www.facebook.com/100000133091429/posts/3515526345128434/

 

6 ปี รัฐประหาร 22 พฤษภา 2014/2557
ผลพวงของ 19 พฤษภา 2553/2010

a matter of impunity...

เหตุการณ์
“พฤษภา/พฤษภา” (พ.ศ. 2535 และ 2553)
กับ
“ตุลา/ตุลา” (พ.ศ. 2516 และ 2519)

เหตุการณ์สำคัญทั้ง 4 นี้
เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยที่มีความรุนแรง
มีการสูญเสียชีวิต มีทั้งเลือดและน้ำตา

และเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น “อาชญากรรมของรัฐไทย
และของชนชั้นปกครองไทย”

ที่ผู้กระทำผิด แต่กลับ “ได้รับยกเว้นจากการลงโทษ” (impunity) ตลอดมาa

55555 กรรมการ 2 ใน 3 มี สิทธิ์ "ลงมติ ปลด ศิลปินแห่งชาติ ได้"
กูว่า มาเฟีย ใน วธ สาย เสนอชื่อ เลือกว่า ใครจะได้

แม่ง คง ล็อค มิสซายไปที่ พี่เชื้อกู "สุชาติ สวัสดิ์ศรี " แน่นวล แต่ พี่เชื้อ เขา ประกาศมานานแล้ว เขา"พร้อม"

อ้อ "น้า แอ๊ด " เพื่อนรุ่นน้องกู อาจจะมีชื่่อ ถูกส่งเข้า

"ประกวด" เพราะเพิ่ง ให้ "[ถ้อยคำไม่เหมาะสม]" รัฐบาลชุดนี้ไปหมาด ๆ

บน เวทีคอนเสิร์ต ...

Let see ;ว่า มาเฟีย ใน กลุ่ม นักเขียน ..อย่างพี่เนาว์

จะ ชัดเจนไหมว่า "นี่มันก็แค่ ธุระกิจ ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว"

55555

แหม กูละอยากเป๊น อยากเป็น ทั้ง นักเขียนศรีบูรพา

ซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ แต่ "ขาดคุณสมบัติ"

55555

[ถ้อยคำไม่เหมาะสม] มี นักเขียน "ศรีบูรพา" มากกว่า 5 คน ที่แม่ง

สนับสนุน คสช. เชียร์ รัฐประหาร

โดยไม่ "ละอายแก่ใจ"

ใส่ชื่อเลย ก็ได้ นาที นี้ กู องค์ลง

ร้อนไปทั้งตัว .
เพื่อนสนิท ตายมา 3 วัน ไปเผา มันไม่ทัน.
ตายไปแบบ เดียวดาย ไม่มีครอบครัว
เข้าป่า รักเพื่อนพ้องน้องพี่.

ชัย ราชวัตร
สุรชัย จันธิมาทร
สุทธิชัย หยุ่น
ธีรยุทธ บุญมี
ใครอีกวะ ..
นึกไม่ออก
ไอ้ห่า .พวก มึง กล้า ดี ยังไง
รับรางวัล ศรีบูรพา
แต่ สนับสนุน ประยุทธ จันทร์โอชา.
5555

ไอ้อ๋า ธัญญา ชุณชฎาธาร.
ใบ้แดก ไม่กล้า เรียกคืน "รางวัล"
เพราะ เพื่อนก็พลอยตามแห่เขาไปด้วย
อยู่กับ แป๊ะลิ้ม

55555

กูน่ะ อยากเป็น ตัวซีด ตัวสั่น

ดันไม่ให้กูเป็น

แง แง กูน้อยจายยยยย นะเนี๊ยะ

[ถ้อยคำไม่เหมาะสม]..พวกมึงทำลาย "จิตวิญญาณ"

กุหลาบ สายประดิษฐ์

ยัน พี่อู๊ดป้าโจ๊ว...สุวัฒน์ วรดิลก เพ็ญศรี พุ่มชูศรี

อย่าเลยว้า เรื่องเห้ยๆ เตี้ยจำแม่น...

5555555

หมายเหตุ มีประกาศในราชกิจจา เรียบโร้ย ไม่มี
เฟคนิวส์ แบบ เนชั่น แน่นวล 55555

 

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1

6 ความเห็น

 
ICT

ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวงใหม่วางเงื่อนไขถอดถอน "ศิลปินแห่งชาติ" ได้

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕ ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๓) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น

(๔) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๕) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

(๖) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

(๗) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย

(๘) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๐ ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว

หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

ให้ไว้ณ วันที่

๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อิทธิพล คุณปลื้ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  0
 
3 ส

 พวกเลียเเผด็จจการ

อ้วก

 • รัก
  1
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  1
 
The Kingdom

อย่าไปซีเรียสอะไรมาก
รางวัลแห่งชาติต่าง ๆ ของประเทศนี้
มันไม่สนับสนุนผลงานอะไร
กลับจะเป็นโซ่ตรวนฉุดดึงผลงานไม่ให้ก้าวไปไหนด้วยซ้ำ
อย่างข้อ ต้องเป็นบุคคลไม่ประพฤติเสื่อมเสีย
ไอ้ห่าน
กี่ผลงานที่ยิ่งใหญ่ มันเป็นภาพสะท้อนความเสื่อมเสียทั้งนั้นแหละ

 • รัก
  0
 • ฮ่าฮ่า
  1
 • ว้าว
  2
 • เศร้า
  2
 
Boulevard of Hopes

กำลังมีใครที่พยายามพาไทย ไปสู่รูปแบบของเกาหลีเหนือ

 

 

 

 • รัก
  4
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  3
คุณรู้สึก เศร้า
 
ICT
 
markpakma

ประชาชนอยากถอดถอนคนสักสองคนจะได้ไหม

มีให้ลงชื่อถอนที่ไหนบ้างไหมครับ..อายจี๊ปหาย

คนนึงโง่..อีกคนนึงเงี่ยน

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  3
 • ว้าว
  3
 • เศร้า
  4