เส้นแบ่ง

เส้นแบ่ง

https://www.matichon.co.th/politics/news_2210177

 

09.00 INDEX จากเงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท มาถึงเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท

การปรากฏขึ้นของร่างพระราชบัญญัติเห็นชอบต่อพระราชกำหนด การกู้เงินจำนวน 1.9 ล้านบาท กับ การปรากฏขึ้นของญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจสอบพระราชกำหนด

เป็นการปรากฏขึ้นอันมีลักษณะ “เปรียบเทียบ” อย่างมีนัยสำคัญในทางการเมือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทาง “นิติบัญญัติ”

เพราะไม่เพียงแต่จะสะท้อนให้เห็นด้านอันเข้มแข็งของฝ่ายรัฐบาลที่กุมเสียงข้างมาก ด้านอ่อนแอของฝ่ายค้านที่กุมเสียงข้างน้อยกว่า

หากยังสะท้อนให้เห็นด้วยว่ารากฐานของการเป็นเสียงข้างมาก และรากฐานของการเป็นเสียงข้างน้อย มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพในทางการเมือง

คำนึงถึงบทบาทของการถ่วงดุลระหว่าง “อำนาจนิติบัญญัติ” กับ “อำนาจบริหาร” อย่างเคร่งครัดหรือไม่

“เส้นแบ่ง” ทางการเมืองนี้ชี้ทิศทาง ชี้อนาคตประชาธิปไตย

การต่อสู้ทางการเมืองในห้วงกว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมาได้ให้ภาพ เปรียบทางการเมืองให้เห็นมากมายระหว่างเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท กับ เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท

แม้เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาทจะมีความแจ่มชัดในทางรูปธรรม แม้จะผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา

แต่ก็ถูกตีให้ตกไปเพราะ “องค์กรอิสระ”

พระราชกำหนดเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ยอมรับว่าไม่มีความแจ่มชัดในทางรูปธรรม แม้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา แต่แม้จะเสนอญัตติด่วนจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

ก็ถูกสกัดขัดขวาง ไม่เพียงแต่จากรัฐบาล หากที่สำคัญก็คือ พรรคพลังประชารัฐอันเป็นพรรคแกนนำรัฐบาล

จุดเปรียบเทียบทางการเมืองจุดนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นจุดต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารหากยังสะท้อนภาวะผันแปรไม่แน่นอนทางการเมือง

ไม่ว่าประชาธิปไตยสุจริต ไม่ว่าประชาธิปไตยทุจริต ควรอย่างยิ่งที่จะสำเหนียกและตระหนัก

ความขัดแย้ง การแตกแยกในทางความคิดมีผลสะเทือนอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางในทางการเมือง

เรียกร้องสำนึกของ “วิญญูชน” อย่างหนักแน่นและจริงจัง

ไม่เพียงเป็นสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบ และควบคุมการใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาล 1.9 ล้านล้านบาท ด้วยอำนาจนิติบัญญัติเท่านั้น

หากแต่ยังเป็นสำนึกของ “ผู้แทนปวงชน” ที่จะรั้งบังเหยนของม้า ณ เบื้องหน้าเหวลึกแห่งพัฒนาการ “ประชาธิปไตย”

การ์ตูน เซีย

 

 • รัก
  2
 • ฮ่าฮ่า
  5
 • ว้าว
  1
 • เศร้า
  5

2 ความเห็น

 
ลุงแพะ

ยังไม่มีผู้กล้าไปยื่นเรื่องให้ศาลชี้ขาด... จะได้ดูบรรทัดฐานของศาลจากท่าทีและคำวินิจฉัย.. ถ้าไม่มีคนยื่นอีกฝ่ายก็จะบอกว่า.. ยื่นให้ศาลตรวจสอบได้ทำไมไม่ทำ11

 • รัก
  3
 • ฮ่าฮ่า
  6
 • ว้าว
  0
 • เศร้า
  3
 
3 ส

1.9 ล้านล้านบาท

26

 • รัก
  5
 • ฮ่าฮ่า
  4
 • ว้าว
  4
 • เศร้า
  2